Terapia i diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • wczesna interwencja logopedyczna ( dzieci od 0 do 3.roku życia ),
 • terapia afazji i dysfazji(terapia mowy osób po przebytych urazach i udarach mózgu),
 • terapia dyzartrii(zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy),
 • terapia mowy i języka oraz funkcji poznawczych u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi oraz z zespołami wad genetycznych,
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy, SLI,
 • diagnoza i terapia wad wymowy,
 • profilaktyka dysleksji (zajęcia terapeutyczne z dziećmi mającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu),
 • nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.

Terapia Integracji Sensorycznej

 • diagnoza procesów Integracji Sensorycznej
 • terapia zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej

Terapia ręki:

 • zajęcia indywidulane,
 • zajęcia grupowe.

Terapia pedagogiczna:

 • zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi trudności w uczeniu się szkolnym, a w szczególności trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oraz trudności w uczeniu się matematyki.

Gabinet PIGMALION oferuje również możliwość skorzystania z korepetycji z języka polskiego dla dzieci na każdym etapie edukacyjnym. Oferta edukacyjna zawiera przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego oraz matury z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Przygotowanie maturalne obejmuje egzamin pisemny i ustny. W gabinecie PIGMALION można także przygotować się do egzaminu poprawkowego z języka polskiego. Praca także z osobami dorosłymi, które chcą podejść do egzaminu maturalnego.

Zajęcia obejmują przede wszystkim naukę czytania ze zrozumieniem, tworzenie form wypowiedzi pisemnych zawartych w podstawie programowej, opracowania i powtórkę lektur.